นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หัวหน้าส่วนราชการ และท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร เกษตรอำเภอเมืองยโสธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

[ 17-03-2565 ] Hits:156

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยท่านสามารถเข้าตอบแบบสอบสำรวจได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 ทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/2kgkrc 2. Scan QR code เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม

[ 10-03-2565 ] Hits:145

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมคณะผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำการเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาด บริเวณถนนเส้นหน่อตุ้ยอุปถัมภ์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร...

[ 22-02-2565 ] Hits:144

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ