การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 10:38

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


 

- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) ประจำปีงบประมาณ 2564 

   

- โครงการแข่งกีฬาสร้างความปรองดองภายในตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ 2564

 

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพันธุ์พืชสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2564

- โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

 

 - โครงการอบรมไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

           

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ