เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน กิจกรรมเคารพธงชาติและการกล่าวปฏิญาณตนร่วมกันของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดำรงคงอยู่ มั่นคง วัฒนาสถาพรสืบไป และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ที่จะนำปสู่การปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งเป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง ในการนี้ นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลหนองคูได้นำกล่าวการกล่าวปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนาในการบริหารงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งให้โอวาสในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 31

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ