กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันอังคาร, 22 กุมภาพันธ์ 2565 09:27
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมคณะผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำการเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาด บริเวณถนนเส้นหน่อตุ้ยอุปถัมภ์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานส่วนตำบล บุคลากรภายในองค์กร ผู้นำชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ