ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หัวหน้าส่วนราชการ และท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร เกษตรอำเภอเมืองยโสธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยท่านสามารถเข้าตอบแบบสอบสำรวจได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 ทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/2kgkrc 2. Scan QR code เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมคณะผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำการเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาด บริเวณถนนเส้นหน่อตุ้ยอุปถัมภ์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานส่วนตำบล บุคลากรภายในองค์กร ผู้นำชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม "นโยบายไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)" เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ และสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน กิจกรรมเคารพธงชาติและการกล่าวปฏิญาณตนร่วมกันของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดำรงคงอยู่ มั่นคง วัฒนาสถาพรสืบไป และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ที่จะนำปสู่การปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งเป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง ในการนี้ นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลหนองคูได้นำกล่าวการกล่าวปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนาในการบริหารงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งให้โอวาสในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ