หัวหน้าส่วนราชการ

นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายโกวิท ไชยสัจ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางชัญญาภัค ทาปุ๋ย

หัวหน้าสำนักปลัด

นางมานิต สืบศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวงศ์ประดิษฐ์ ศรีอิสาณ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวสุภาภรณ์ ฮ้อยบุญศรี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุรีย์ภรณ์ ฮ้อยบุญศรี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวธนะพร สิมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ